Kallelse till årsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Aktieägarna i AMGO iGaming AB (publ), org. nr. 559044-1951 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juli 2020, kl. 9:00 på på Grev Turegatan 3D i Stockholm.

 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årssstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 juni 2020 och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 26 juni 2020 skriftligen till AMGO iGaming AB, c/o RSM, Birger Jarlsgatan 57B, 113 56 Stockholm eller via e-post till info@amgoigaming.com. I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 26 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till info@amgoigaming.com. Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.amgoigaming.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 251 500 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
 9. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelse och revisorer
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen
 16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
 17. Beslut om godkännade av försäljning av dotterbolag
 18. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut:

 

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 – 11)

Aktieägare i bolaget föreslår:

 

Att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor,

 

Att ordföranden ska ersättas med 150 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 25 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,

 

Komplett förslag till styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida.

 

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningen enligt följande:

 

Nuvarande lydelse:

Ӥ4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 030 000 kronor och högst 4 120 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier och aktieslagAntalet aktier ska vara lägst 103 000 000 och högst 412 000 000 stycken.”

 

Föreslagen lydelse:

Ӥ4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 stycken.”

 

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

 

Godkännande av försäljning av dotterbolag (punkt 14)

Den 26 maj tecknade styrelsen för Amgo Igaming AB avtal med Ngage Group AB avseende försäljning av Amgos dotterbolag, Amgo Igaming Danmark A/S, Amgo Services ApS, EM gaming LtD och Fantasino LtD. De nämnda bolagen innehåller varumärkena Jetbull.dk/com, Fantasino.com samt Casino-licens i Danmark och Malta samt all personal i gruppen Amgo Igaming AB.

 

För försäljningne gäller följande huvudakliga villkor:

 

Amgo Igaming AB erhåller totalt aktier för 78,6 miljer SEK i Ngage Group AB, vilket motsvarar en aktiekurs på Amgos aktier om på 0,20 SEK. De 78,6 miljoner SEK levereras till Amgo Igaming AB i form av aktier och två konvertibela skuldebrev. Alla Ngage-aktier emitteras till ett fast pris om 0,13 SEK (valutakurs) motsvarande Amgo Igaming AB som totalt får 604 615 000 nya Ngage Group AB-aktier.

 

Aktierna avräknas enligt följande:

 1. Amgo Igaming AB erhåller 90 000 000 nyemitterade Ngage-aktier samt två konvertibla skuldebrev efter avtalets godkännande av signering av transaktionen efter årsstämman den 29.06.2020.
 2. Efter senast fyra månader konverteras skuldebrev 1 till 360 2230 769 aktier i Ngage Group AB
 3. Efter senast 7 månader konverteras skuldebrev 2 till 154 384 231 aktier i Ngage Group AB

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

 

Övrigt

För giltigt beslut enligt punkt 12 – 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Stockholm i juni 2020

AMGO iGaming AB (publ)

STYRELSEN

RELATED BLOG POST

QP Games AB fullföljer förvärvet av AMGO iGaming A/S och tillhörande dotterbolag

Posted on 06th November, 2020

Förlängd Teckningstid

Posted on 11th June, 2020

Förlängd teckningstid i Amgo igaming AB:s riktade emission.

Posted on 29th May, 2020

Kompletterande information kring transaktion med Amgo’s dotterbolag och Ngage Group AB (publ).

Posted on 29th May, 2020

Ngage Group AB: Ngage Group genomför förvärv av dotterbolag till Amgo Igaming AB för SEK 78 miljoner

Posted on 26th May, 2020

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräde i AMGO iGaming AB

Posted on 19th May, 2020

Ändrat datum för ordinarie bolagstämma

Posted on 15th May, 2020

Inbjudan till teckning av aktier i AMGO Igaming AB (559044-1951) Företrädesemission Maj 2020

Posted on 12th May, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 21st April, 2020

Kallelse till årsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 21st April, 2020