QP Games AB fullföljer förvärvet av AMGO iGaming A/S och tillhörande dotterbolag

Då samtliga kriterier nu är uppfyllda, har styrelsen i QP Games beslutat att fullfölja förvärvet av AMGO iGaming A/S med tillhörande dotterbolag.  SEK 63 miljoner betalas med nyemitterade aktier i QP Games AB samt med konvertibla skuldebrev.

 

QP Games kan nu fortsätta arbetet med att utveckla koncernen och notera bolaget under närmaste tiden.

 

NORVentures AB (tidigare Amgo Igaming AB) kommer att dela ut aktier i QP Games AB till sina cirka 2000 aktieägare som tidigare meddelat.

 

Styrelseordförande för QP Games AB, Klas Åström:

Vi tror att vi med detta förvärv har etablerat grundstenen för att bygga en ny stor Skandinavisk plattform. AMGOs varumärken har under året ökat omsättning och vi ser sammanslagningen som mycket spännande, med stora möjligheter för ytterligare stark tillväxt samt att skapa betydande aktieägarvärden.

Vi arbetar nu tillsammans med våra finansiella rådgivare att åter notera QP Games AB på en svensk marknadsplats i högt tempo, en närmare precisering av tidplanen kommer att göras inom kort.

Styrelseordförande för NORVentures AB, Arne Nabseth:

Denna affär har pågått i flera månader och det är därmed med stor glädje vi nu kan slutföra den. Våra aktieägare kommer att erhålla en likvid aktie när QP Games är åter-noterat. Vi bedömer att genom sammanslagningen av QP Games och AMGO har vi lagt en bra grund till ett mycket intressant och konkurrenskraftigt företag som kommer skapa bra aktieägarvärde för våra aktieägare i framtiden.

 

Förvärven kommer att konsolideras i QP Games koncernen från den 1 november.

 

Stockholm den 06-11-2020

 

QP Games AB                                              NORVentures AB

Styrelsen                                                       Styrelsen

RELATED BLOG POST

Förlängd Teckningstid

Posted on 11th June, 2020

Kallelse till årsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 01st June, 2020

Förlängd teckningstid i Amgo igaming AB:s riktade emission.

Posted on 29th May, 2020

Kompletterande information kring transaktion med Amgo’s dotterbolag och Ngage Group AB (publ).

Posted on 29th May, 2020

Ngage Group AB: Ngage Group genomför förvärv av dotterbolag till Amgo Igaming AB för SEK 78 miljoner

Posted on 26th May, 2020

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företräde i AMGO iGaming AB

Posted on 19th May, 2020

Ändrat datum för ordinarie bolagstämma

Posted on 15th May, 2020

Inbjudan till teckning av aktier i AMGO Igaming AB (559044-1951) Företrädesemission Maj 2020

Posted on 12th May, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 21st April, 2020

Kallelse till årsstämma i AMGO iGaming AB (publ)

Posted on 21st April, 2020